vasbusiness.cz

Odpovědný zástupce

Odpovědný zástupce personální agentury
je odborným garantem pro provozování personální agentury tak, jak ukládají zákony a závazné vyhlášky České republiky. Odpovědný zástupce personální agentury disponuje potřebnou praxí a vzděláním pro tuto živnost, a proto odpovídá za provoz po odborné a živnostenskoprávní stránce.
Kdy je nutné ustanovit odpovědného zástupce personální agentury?
Zákon vyžaduje pro založení personální agentury (agentury práce) splnění následujících podmínek:

  • dosažení 18 let věku
  • plná svéprávnost a bezúhonnost
  • bydliště na území ČR
  • v posledních 3 letech nevykonávala odpovědná osoba funkci odpovědného zástupce u  právnické osoby, statutárního orgánu nebo orgánu právnické osoby, které bylo odejmuto povolení ke zprostředkování zaměstnání z důvodů podle § 63 odst. 2 písm. a) až f) nebo § 63 odst. 3, a to v době, kdy u této právnické osoby nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly k odejmutí tohoto povolení
  • odborná způsobilost
  • ukončené vysokoškolské vzdělání a nejméně dvouletá praxe v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno
  • anebo střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání  a nejméně pětiletá odborná praxe v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno

  • Za zprostředkování kontaktu poskytujeme fixní odměnu, dle způsobilosti odpovědného zástupce